ALIMENTY NA RZECZ DZIECKA. OD KIEDY NALEŻY JE PŁACIĆ BEZPOŚREDNIO DO JEGO RĄK?

Krystian skończył właśnie osiemnaście lat. Jego rodzicie żyją oddzielnie a Krystian mieszka z matką. Chłopak otrzymuje alimenty od ojca, które ojciec dotychczas płacił do rąk matki dziecka, zgodnie z wyrokiem Sądu. Czy w chwili obecnej, kiedy Krystian osiągnął już pełnoletność może domagać się, aby ojciec płacił na jego rzecz alimenty bezpośrednio do jego rąk, a nie tak jak dotychczas – do rąk matki?

Oczywiście. Ojciec od chwili pełnoletności dziecka ma obowiązek płacić alimenty bezpośrednio do rąk dziecka, a dziecko ma pełne prawo wymagać tego od ojca. Matka dziecka pomimo, że jest wskazana  w wyroku, nie jest osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów. Uprawnionym jest wyłącznie dziecko, a matka jako przedstawiciel ustawowy dziecka, pod którego opieką dziecko się znajduje, reprezentuje dziecko aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności.  Jednocześnie z chwilą ukończenia przez Krystiana osiemnastego roku życia, ustaje nad nim władza rodzicielska. Oznacza to, że Krystian może już reprezentować siebie samodzielnie, bez pośrednictwa przedstawiciela ustawowego, którymi dotychczas byli jego rodzice.

Sąd Najwyższego w uchwale z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt. III CZP 14/77 stwierdził, że w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

Oznacza to, że nie jest wymagana zmiana orzeczenia w zakresie alimentów poprzez wskazanie, że ojciec dziecka zobowiązany jest płacić alimenty bezpośrednio do rąk pełnoletniego już dziecka. W tej sytuacji dorosły Krystian powinien wskazać ojcu np. numer rachunku bankowego, na który ojciec zobowiązany będzie regularnie przelewać alimenty. Jeśli matka wystąpiłaby wówczas do komornika o egzekucję nieuiszczonych do jej rąk alimentów, komornik powinien odmówić wszczęcia egzekucji, gdyż wniosek pochodzi od osoby nieuprawnionej. Uprawnionym do odbioru alimentów jest zawsze i wyłącznie alimentowane dziecko.