JAK SPORZĄDZIĆ POPRAWNIE TESTAMENT WŁASNORĘCZNY. SPRAWDŹ

Pani Małgorzata posiada jedyny testament swojego ojca, w którym cały majątek ojciec przekazuje swojemu drugiemu dziecku. Pani Małgorzata nie została w tym testamencie w ogóle powołana do spadku. Ojciec zmarł kilka miesięcy temu, dlatego właśnie rozpoczęło się sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Testament ojca został sporządzony w całości pismem komputerowym a jedynie podpis ojca był własnoręczny. Zwróciłam na to uwagę pani Małgorzacie i wskazałam, że testament ten jest nieważny, albowiem powinien być w całości sporządzony pismem ręcznym testatora, czyli jej ojca.

Zgodnie z art. 949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Aby testament własnoręczny był ważny, musi zawierać te trzy elementy, tj. spadkodawca musi napisać go w całości samodzielnie pismem ręcznym, własnoręcznie podpisać a także wskazać datę testamentu. Jednakże wyjątkowo brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Data ma znaczenie m.in. w zakresie ustalenia czy w chwili sporządzania testamentu spadkodawca był świadomy swoich działań i decyzji oraz czy stan zdrowia umożliwiał mu własnoręczne napisanie testamentu.

W przedstawionej sytuacji testament własnoręczny ojca pani Małgorzaty jest nieważny, albowiem nie został napisany przez niego pismem ręcznym a na komputerze. Brak ten dyskwalifikuje sporządzony testament jako własnoręczny, co powoduje że do spadkobrania po ojcu dojdzie na podstawie ustawy a nie testamentu. Tym samym pani Małgorzata jako dziecko spadkodawcy będzie spadkobiercą, bowiem w myśl ustawy należy, obok małżonka zmarłego, do pierwszego kręgu spadkobierców.

W sytuacji, kiedy spadkodawca ma zamiar napisać testament, najbezpieczniej sporządzić go u notariusza w formie tzw. testamentu notarialnego.