UTRUDNIASZ KONTAKT Z DZIECKIEM? NARUSZASZ DOBRA OSOBISTE DRUGIEGO RODZICA!

Pan Mateusz od kilku miesięcy w ogóle nie widuje swojego syna, bowiem matka dziecka nie wyraża zgody na kontakt. Nie pozwala też na kontakt telefoniczny czy mailowy. Poza tym w ogóle nie udziela informacji ojcu dziecka o tym, co dzieje się z synem. Czy takim zachowaniem matka dziecka narusza prawo, czy też z racji, że sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem może w pełni decydować o kontakcie dziecka z drugim rodzicem?

W powyższej sytuacji matka dziecka narusza nie tylko prawo dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców czy prawo rodzica do kontaktu z dzieckiem ale narusza też dobra osobiste pana Mateusza jakim jest prawo do życia rodzinnego i do więzi rodzicielskiej. Więź rodzicielska jest szczególna i osobista a jej naruszenie wiąże się z ogromnym cierpieniem psychicznym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15.07.2015 r., I Aca 202/15).

Pan Mateusz ma prawo wystąpić do sądu przeciwko matce dziecka o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Może też żądać od matki dziecka zaprzestania naruszeń jego dóbr osobistych poprzez umożliwianie kontaktu z synem.