ZADATEK A ZALICZKA – SPRAWDŹ RÓŻNICE

Marcelina zawarła umowę z Anną a przy zawarciu umowy zapłaciła Annie zadatek. Następnie jednak Marcelina umowy tej nie wykonała i zażądała od Anny zwrotu zadatku. Anna kategorycznie odmówiła wskazując, że ma prawo zadatek zatrzymać bowiem Marcelina nie wykonała zawartej z nią umowy. Czy Anna ma rację?

Zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie nie wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Dlatego Anna ma rację, że nie ma obowiązku zwrócenia zadatku który otrzymała od Marceliny, bowiem Marcelina nie wykonała umowy. Jeśli jednak umowa nie zostałaby wykonana przez Annę, wówczas to Marcelina mogłaby żądać od niej zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej niż zadatek, która uiściła Annie.

A gdyby Marcelina zamiast zadatku zapłaciła Annie zaliczkę? Czy wtedy też Anna miałaby prawo zaliczkę zatrzymać? Oczywiście, że nie. Zaliczka stanowi wyłącznie zapłatę na poczet ceny. Gdyby umowa nie doszła do skutku przez którąkolwiek ze stron, zaliczka podlega bezwzględnie zwrotowi osobie, która ją zapłaciła.

Leave a comment