PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM. JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY

Pan Marcin kierując samochodem w obszarze zabudowanym, przekroczył prędkość o ponad 50 km/h. Funkcjonariusz Policji zatrzymał jego prawo jazdy za pokwitowaniem. Pan Marcin musi teraz czekać na decyzję starosty o administracyjnym zatrzymaniu prawa jazdy. Jak wygląda  taka procedura?

Starosta wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości ale opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji o zatrzymaniu panu Marcinowi prawa jazdy, dokonanej przez funkcjonariuszy Policji na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128).

Zgodnie z art. 102 ustęp 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 627) starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu panu Marcinowi prawa jazdy, jeżeli kierując pojazdem w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h.  W tym trybie starosta zabierze też prawo jazdy jeśli pan Marcin przewoziłby osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym jego pojazdu. Prawo jazdy zostanie zabrane na okres 3 miesięcy. Starosta zobowiąże Pana Marcina do zwrotu prawa jazdy, jeśli dokument ten nie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji w chwili stwierdzenia przekroczenia przez niego prędkości.

Czy do czasu wydania decyzji przez starostę, pan Marcin będzie mógł bezkarnie poruszać się pojazdem? Niestety, nie. Jeśli Pan Marcin będzie kierował samochodem pomimo, że starosta jeszcze nie wydał decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, to w wyniku przyłapania go przez funkcjonariuszy Policji, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy lecz już na okres 6 miesięcy (art. 102 ustęp 1 d ustawy). Analogicznie stanie się w sytuacji, kiedy pan Marcin będzie kierował pojazdem w okresie zatrzymania prawa jazdy i po wydaniu decyzji starosty w tym przedmiocie. W tej sytuacji panu Marcinowi również grozi wydanie przez starostę decyzji o przedłużeniu okresu na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy.

Jeżeli od dnia zatrzymania panu Marcinowi prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Warto zatem respektować fakt zatrzymania prawa jazdy, bowiem w przeciwnym wypadku można doprowadzić do konieczności przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy.