KONTAKTY Z DZIECKIEM. SĄD MOŻE JE ZAKAZAĆ LUB OGRANICZYĆ.

Kontakty z dzieckiem polegają przede wszystkim na przebywaniu z dzieckiem, tj. na odwiedzinach, spotkaniach, zabieraniu dziecka poza jego miejsce stałego pobytu, na kontaktowaniu się z nim telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji, np. przez internet. Warto zwrócić uwagę, że kontakty z dzieckiem nie stanowią atrybutu władzy rodzicielskiej, bowiem są od tej władzy niezależne. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, że rodzic będzie pozbawiony władzy rodzicielskiej ale nadal będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem i odwrotnie, będzie przysługiwała mu władza rodzicielska i jednocześnie będzie miał sądowy zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

Kiedy rodzice dziecka zamieszkują osobno a dziecko pozostaje pod wyłączną pieczą tylko jednego z nich, powinni oni wspólnie określić sposób kontaktowania się ich pociechy z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka, kierując się dobrem dziecka i uwzględniając jego rozsądne życzenia. Gdy rodzice nie potrafią w tym zakresie osiągnąć porozumienia, właściwy staje się sąd, który rozstrzygnie o sposobie kontaktów z dzieckiem.

W powyższej sytuacji znajduje się pani Barbara, która sama wychowuje małoletniego Huberta. Ojciec dziecka nadużywa alkoholu i często był pod jego wpływem w czasie spotkania z dzieckiem. Ponadto stawiał w negatywnym świetle matkę dziecka, wypowiadał się niewłaściwie o niej przy dziecku, przez co chłopiec wracał do domu gniewny i zbuntowany.

Pani Barbara powinna zwrócić się do sądu z wnioskiem o ograniczenie lub zakaz kontaktu ojca z dzieckiem. Ograniczenie kontaktu może nastąpić poprzez widzenia dziecka z rodzicem w obecności osoby trzeciej, np. kuratora czy pani Barbary. Może nastąpić też w inny sposób, np. przez zakaz zabierania Huberta poza jego stałe miejsce pobytu czy zakaz noclegu dziecka u ojca. Sąd może w ogóle zakazać kontaktu ojca z małoletnim jeśli ustali, że dalsze utrzymywanie kontaktu poważnie zagraża dobru Huberta lub to dobro narusza.

Sądowy zakaz kontaktu lub też jego ograniczenie nie ma charakteru nieodwracalnego i może ulec zmianie, jeśli tylko nowe okoliczności będą wskazywały, że zachowanie rodzica nie będzie zagrażało dobru dziecka lub w nie godziło.