MAŁŻEŃSTWO ZAWARTE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA? TO MOŻLIWE!

Pani Ola jest narzeczoną pana Pawła. Para zaplanowała zawarcie małżeństwa, ale narzeczony pani Oli niespodziewanie zachorował i podjął ciężkie leczenie za granicą, które bardzo się komplikuje. Narzeczeni nie chcą już czekać i szukają sposobu zawarcia małżeństwa w tej bardzo trudnej sytuacji. Zdecydowali się na wstąpienie w związek małżeński przez pełnomocnika. Czy jest to możliwe?

Zgodnie z art. 6 k.r.o. z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Dotyczy to oświadczeń woli złożonych zarówno przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jak i w obecności duchownego. Ważne powody, o jakich mowa wyżej, odnoszą się tylko do okoliczności uniemożliwiających jednoczesne stawienie się pani Oli i pana Pawła przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym w jakimkolwiek miejscu. Powody te będą oceniane nie tylko według subiektywnych odczuć Pani Oli i jej narzeczonego ale muszą także znajdować obiektywne oparcie w poglądach moralnych i obyczajach. Będą to m.in. trudności w przyjeździe do Polski, służba wojskowa za granicą czy obłożna choroba, które będą oceniane indywidualnie w konkretnej sytuacji. Okoliczności te muszą należeć do naprawdę wyjątkowych.

Uprawnionym do złożenia wniosku do sądu będzie wyłącznie osoba, która chce zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika. Nie może nią być natomiast osoba, z którą ma być zawarte małżeństwo w taki sposób.

Niezależnie od złożenia wniosku do sądu, należy udzielić pełnomocnictwa do zawarcia związku małżeńskiego, które musi być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę z którą małżeństwo ma być zawarte.