CHCESZ ZMIENIĆ NAZWISKO? MUSISZ MIEĆ WAŻNY POWÓD

Możesz zmienić nie tylko nazwisko ale też swoje imię. Kwestie te reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.10).

Zmiana imienia polega na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. Zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Z zastrzeżeniem wyjątków, po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Po zmianie imienia zaś można mieć najwyżej dwa imiona.

Jeśli nosisz się z zamiarem zmiany imienia lub nazwiska, pamiętaj aby swój wniosek dobrze umotywować, albowiem organ go rozpoznający uwzględni żądanie, jeśli podasz ważne ku temu powody. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska mówiąc o ważnych powodach, wylicza je tylko przykładowo. Dotyczą one w szczególności zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione lub na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Na przykład ważnym powodem będą przyczyny posługiwania się wnioskodawcy innym nazwiskiem i jednym imieniem, które są związane z jego przeżyciami z dzieciństwa, niechęcią do noszonego nazwiska, wolą odcięcia się od swych biologicznych rodziców, będących alkoholikami i nieidentyfikowania go z nimi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2016 r.  II SA/Go 941/15). Natomiast nie stanowi podstawy do zmiany nazwiska jednego z partnerów na nazwisko drugiego partnera pozostawanie przez te osoby w związku o charakterze konkubinatu, tj. w innym związku niż związek małżeński (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2015 r. III SA/Łd 679/15).

Nie zmienisz nazwiska na „Mickiewicz” czy „Jagiełło”, bowiem ustawa przewiduje, że zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej – chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmienić nazwisko może też małżonek rozwiedziony w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, jeśli po ślubie przyjął nazwisko małżonka a po rozwodzie chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Możliwość takiej zmiany nie wynika jednak z powyższej ustawy lecz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 59). Zmiana nazwiska następuje przez oświadczenie złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego.  Jeśli jednak były małżonek przekroczy wyżej wskazany termin 3 miesięcy, wówczas zmiana nazwiska będzie możliwa wyłącznie na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.  Co ważne, Sąd Najwyższy wypowiedział się, że były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo (postanowienie z dnia 2 lutego 1978 r. IV CZ 11/78).

Leave a comment